Đại lý Honda Ôtô Lào Cai bắt đầu
?ây khi là c?a hàng ??i lý ô-tô ??t tiêu chu?n 5S trang b? 20 trên ph?m vi toàn qu?c c?a Honda c? n??c. Trong ngày 18 mon 08 n?m 2017, T?i thành ph? Lào Cai – Lào Cai, chúng tôi Honda ??t n??c hình ch? S phê chu?n khai tr??ng ??i lý Honda Ôtô…