BMW X2 trailer ở lớp áo rằn rện
Ch?ng lo?i SUV c? bé ??y ?? còn Robbie Gould Jersey m?i c?a BMW ?ang b?ng lòng ???c ??a ra hình ?nh s?n ph?m, ? ?ôi cánh ng?y trang s?c s? v?i ?ã m?t. X2 concept ?ã có gi?i thi?u ? tri?n lãm Paris Motor Show bính thân nh? 1 bi?u t??ng v? 1 version…