6 tháng thứ nhất đinh dậu, người việt nam tiêu tốn 2.900 xe Mercedes

K?t qu? kinh doanh trong n?a ??u n?m 2017 là 6 tháng ??u n?m hoàn ch?nh s? 1 trong l?ch s? v? vang 22 n?m Terrell Owens Youth Jersey Mercedes-Benz v?n ??ng ? c? n??c.

Ch?m d?t 6 tháng ??u n?m, Mercedes-Benz toàn n??c (MBV) s? ??y ra n?i buôn bán trên 2.900 xe, l?n m?nh r?ng 60 % ??i chi?u cùng th?i ?i?m th?i gian tr??c. ?ây là 6 tháng th? nh?t n?m thành tích ??c nh?t vô nh? trong l?ch s? hào hùng 22 n?m v?n ??ng ? c? n??c. V?n ?? này cho th?y thêm ng??i s? d?ng nh?ng v?n tin t??ng vào uy tín Mercedes-Benz còn b?o d?n ra quy?t ??nh s?m xe trong tình tr?ng th? tr??ng sex có r?t nhi?u bi?n ??ng.

K? bên nh? ??i xe bán ch?y nh?t c?a MBV c?ng nh? toàn th? tr??ng xe c?a gi?i th??ng l?u khi là C-Class & GLC, ki?u dáng xe E-Class b?t ??u c?ng ?ã t?ng tr??ng thay ??i. ?ã t?t c? r?ng 600 xe pháo E-Class th? h? m?i (W213) ?c chuy?n giao ??n tay khách hàng t? khi m?u xe này ???c phát tri?n ra vào th?i gian cu?i 2016.

?áng chú ý, MBV c?ng ?ã chi?m ???c r?ng 100 ??n hàng mang l?i C?a hàng xe pháo siêu thanh l?ch Mercedes-Maybach t? trên ??u n?m t?i th?i ?i?m này, trong nh?ng s? ?y có h?n 50 xe c? ?ã ???c bàn tr? cho mình.

? t? ??n ngày tri?n lãm Mercedes-Benz Fascination b?t ??u (6 – 9 /7/2017), MBV ?ã nh?n ???c ngay sát 300 ??n hàng, trong s? ?y duy nh?t n?a là ??n hàng th??ng dành cho các ??i xe SUV cho dù là GLA, GLC, GLE, GLS và G-Class. Tam ki?u dáng xe ?óng góp nhi?u nh?t vào doanh thu T?i tri?n lãm là C-Class, E-Class còn c? GLC. MBV c?ng t?ng t?o c? h?i ??t quý khách ti?p c?n c?ng thêm tr?i nghi?m s?n ph?m nh?ng khi có cho 800 l??t lái hãy th? t?i 15 m?u mã xe khác l?.

Trên trái ??t, Mercedes-Benz c?ng v?a thi?t l?p k? l?c doanh thu trong n?a t?t 2017. V?i m?t.144.274 xe c? bán ra Terrell Owens Kids Jersey cùng m?c t?ng tr??ng 13,7%, th??ng hi?u “Ngôi sao 3 cánh ” ?ã liên ti?p gia t?ng ngôi v? uy tín xe c?a gi?i th??ng l?u s? 1 ??t tr?i còn c? n?i xa kho?ng cách v?i nh?ng th??ng hi?u xe h?ng sang d? bi?t. D?a vào s? li?u xe ?K new, Mercedes-Benz hi?n ?ang ??ng ??u ? các cu?c s?ng quan tr?ng ??c bi?t c?ng nh? M?, Canada, Ý, Pháp, korea, n??c Nh?t, Úc, Brazil và ??c bi?t Tom Rathman Jersey là n?i sinh ra c?a hãng –  ??c. 

Lãnh th? Châu Á TBD ch?ng nh?n s? ??t phá m?nh c?a th??ng hi?u Mercedes-Benz v?i th?i gian h?n 438.710 xe pháo, l?n m?nh mang l?i 26,5%, trong các s? ?y khá n?i b?t khi là th? tr??ng tiêu dùng trung hoa v?ng m?nh 34,5%, th? tr??ng Tom Rathman Authentic Jersey sex korea l?n m?nh 47,3%. 

Trong n?a t?t ?inh d?u, l?i nhu?n bên trên trái ??t c?a E-Class ?ã t?ng tr??ng cho 68,4%, ??t t?i m?c 181.940 xe pháo. E-Class ?ó chính là thành ph?n new trong s? phát tri?n c?a Mercedes-Benz trên th? gi?i. K? bên vi?c ??c bi?t v? công ngh?, s? ít nhi?u v? thay ??i th? c?ng là m?t l?i th? c?a E-Class m?i m?. B?n có kh? n?ng ch?n l?a nh?ng ??i thay th? Saloon, Estate, Cabriolet, Coupé và All-Terrain.