Bugatti Veyron Grand Thể Thao cũ 8 năm vẫn phân phối giá 39 tỷ đồng

Lo?i x? h?p “hàng th?ng ho?c ” c?a th??ng hi?u Pháp, ?ã ???c qua m?t ??i công ty, xiêu b?t ??n Anh v?i v?n ???c b?o qu?n ? tr?ng thái khá t?t.

Các cái siêu xe ?ã qua s? d?ng luôn luôn gây s?t v?i các công ty s?u t?p xe, ??c bi?t v?i Trent Brown Authentic Jersey xe d?ng con s? xây ??p gi?ng nh? Bugatti Veyron Grand Sport.Bao g?m 450 cái Bugatti Veyron ???c t?o, và trong các s? ?ó t?t c? 48 m?u Grand Th? Thao ???c t?o ra mang ?i?m n?i b?t chính là cái mui c?ng r?t có th? toá l?p th? công b?ng tay. 

Th?i gian g?n ?ây, cái xe mang s? l?n l??t 40, nguyên b?n d?ng có màu s?c tô blue ánh kim ?oàn k?t cùng black và ?ã sang m?t ??i ch?, v?a m?i ???c 1 ??i lý phân ph?i x? h?p s?ng Anh mang l?i phân ph?i v?i cái giá m?t,7 tri?u $ nh? th? 39 t? Trent Brown Womens Jersey ??ng.

Chi?c xe v?n còn 1 n?m BH chính hãng, và c?ng ?ã ?i ???c 33.764 km. ?i kèm và chi?c xe ?ó là h?p c?t chìa khoá dành cho Bugatti Veyron Grand Th? Thao ?? r?c  và túi tham quan chính hãng.

Chi?c Bugatti Veyron Grand Sport này ?ã ???c ch? tác trong tháng 12 /2009.Lúc ??u ???c bán cho 1 tri?u phú vào th?i ?i?m tháng 8 /2014, thì x? h?p có m?t phút giây ???c gi? l?i ??t s? d?ng quá trong s? bu?i giao l?u c?a hãng.Khi v? v?i h??ng v? ng??i s? h?u b?t ??u, lo?i oto ?ã ???c ??a l?i xí nghi?p s?n xu?t Bugatti sinh s?ng Molsheim, Pháp, ??t tô red color r?c t? h?p c?ng n?p capô, tr?n cùng ?uôi sau xe màu ?en.Còn c?nh quan trong nhà c?ng cùng tông mang Trent Brown Youth Jersey color ?ánh ngo?i th?t. 

Theo qu?ng bá c?a ??i lý phân ph?i, lo?i Bugatti Veyron này ?ã ti?n hành thi công b?o trì trong th?i ?i?m tháng 10 n?m 2010, tháng 6 th?i Trent Brown Kids Jersey ?i?m n?m 2012, tháng 10 n?m 2012, mon 5 n?m 2013 & tháng t? n?m giáp ng?, T?i Pháp. 

Bugatti Veyron Grand Sport s? d?ng h?p ??ng c? W16, ?i kèm 4 S? cao huy?t áp, kho?ng không gian 8.0 lít, s?n sinh công su?t t?i ?a m?t.000 s?c ng?a, t?ng t?c ?? t? 0-100 km /h trong 2,6 giây. Xe ??t t?c ?? t?i ?a 360 km /h, Khi ? tình hình mui tr?n cùng ngh? ng?i lo?i dòng Coupe g?m gia t?c t?t nh?t x?ng ?áng ái m? 407 km /h.