Đại lý Honda Ôtô Lào Cai bắt đầu

?ây khi là c?a hàng ??i lý ô-tô ??t tiêu chu?n 5S trang b? 20 trên ph?m vi toàn qu?c c?a Honda c? n??c.

Trong ngày 18 mon 08 n?m 2017, T?i thành ph? Lào Cai – Lào Cai, chúng tôi Honda ??t n??c hình ch? S phê chu?n khai tr??ng ??i lý Honda Ôtô Lào Cai, ? k? ho?ch liên ti?p m? mang h? th?ng Honda Ôtô khu v?c phía B?c, nâng t?ng c?ng ??i lý ??t chu?n 5S bên trên toàn n??c lên ?ôi m??i ??i lý. Honda Ôtô T?nh Lào Cai n?m t?i ??a ph?n T?nh Lào Cai – trong s? nh?ng t?nh biên gi?i phía b?c có khá nhi?u ti?m l?c phát tri?n th??ng m?i, xã h?i cùng t?t c? ch? s? t? ch?t c?nh tranh và ??i ??u th??ng m?i cao nh?t trên toàn n??c.S? vi?c Honda Ôtô T?nh Lào Cai chính th?c ?i vào ho?t ??ng s?n mang mang ??n cho mình sinh s?ng T?nh Lào Cai cùng liên t?nh ? k? bên lúc dùng, ?? xu?t nh?ng v?t ph?m & d?ch v? chính xác ch?t l??ng, ph?c v? tiêu chí kh?t khe c?a Honda vi?t nam.

Honda Ôtô Lào Cai n?m ? trung tâm T?nh Lào Cai, tr?ng bày ? Km2 900, ??i l? tr?n H?ng ??o, P. B?c C??ng, thành ph? Lào Cai. Honda Ôtô Lào Cai s? h?u tòa nhà tam t?ng ???c c?u t?o l?ch s? ti?n dung v?i t?ng quy ho?ch xây d?ng 6.000 mét vuông, th? tích sàn lên ??n 7.600 mét vuông, k? c? tam khu v?c ch? y?u Zane Beadles Authentic Jersey : xung quanh v? trí tri?n l?m xe, Khu V?c ch? giành cho ng??i Zane Beadles Womens Jersey s? d?ng & X??ng hình th?c.??u t? ??i lý Honda Ôtô T?nh Lào Cai ???c kh?i công xây ??p vào th?i ?i?m tháng 2 n?m ?inh d?u s? h?u t?ng v?n ??u t? lên ??n m?c r?ng 90 t? ??ng. Sau 6 mon th?c hi?n, ??i lý Honda Ôtô T?nh Lào Cai v?n chinh th?c thành l?p, cung c?p chu?n m?c 5S c?a Honda v?i c? s? h? t?ng l?ng l?y c?ng trang thi?t b? ti?n ti?n t?t nh?t.V? sau, các b?n và ?? ???c Ship hàng theo tiêu chu?n 5S c?a Honda toàn qu?c, k? c? : bán s?n ph?m (Sales), ??m b?o b?o trì (Service), thêm vào ph? ph? tùng Honda ?úng th??ng hi?u (Genuine Spare-parts ), ?ào t?o ?ánh lái th?n tr?ng (Safety Driving ) và ho?t ??ng ?óng góp c?ng ??ng (Social Contribution ).

Cùng r?t tôn ch? kinh doanh “T?t c? b?i vì quý doanh nghi?p!”, Honda Ôtô T?nh Lào Cai ph?n ??u làm ra cho mình ph?n nhi?u ?? v?t có ch?t l??ng cao nh?t cùng d?ch v? t?t nh?t, tr? nên n?i ng??i tiêu dùng gi?ng nh? an tâm Zane Beadles Youth Jersey ??t tr?n ý th?c. ??n cùng Honda Ôtô T?nh Lào Cai, khách hàng s? có c? h?i t?n h??ng d?ch v? bán ?? v?i sau bán ?? hoàn toàn, cung c?p b?i b? ph?n nhân l?c nhi?t thành g?m n?ng l?c ngh? thu?t cao, ?c ?ào t?o bài b?n, chuyên nghi?p hóa theo tiêu chí c?a Honda.H?n th? n?a, Honda Ôtô Lào Cai & ???c qu?n lý b?ng nhà Trách Nhi?m H?u H?n trung tâm th??ng m?i h?u nh? Ti?n Thành, ??n v? ?ang sát cánh cùng Honda Vi?t Nam trong su?t 18 n?m v?a qua n?m trong l?nh v?c kinh doanh buôn bán xe máy v?i tam ??a ch? cung c?p xe còn c? ch?c v? vì Honda ?y nhi?m c?ng thêm 2 Tr?m ch?c v? còn c? ph? tùng ch?p thu?n T?i T?nh Lào Cai.V?i t??ng ??i nhi?u n?m t?ng tr?i chuy?n ??ng n?m trong l?nh v?c buôn bán mô tô, Honda Ôtô T?nh Lào Cai ?ã có n?n móng ch?c ch?n, t? tin lan r?ng sang v?n ??ng kinh doanh buôn bán ôtô, ti?m ?n s? mang ??n cho b?n s? nh?t Zane Beadles Kids Jersey trí cao nh?t khi s? d?ng các s?n ph?m chính hãng m?c Trung tâm Honda.

Nhân th?i c? khai tr??ng, Honda Ôtô T?nh Lào Cai có nhi?u l?ch trình t?ng thêm h?p d?n cho nh?ng quý khách t?u xe new còn c? s? d?ng hình th?c hàng hi?u ? ??i lý.Công b? tinh t? v? ch??ng trình, vui v? ??a ch? m?t thi?t v?i ??i lý hay truy v?n web : www.Hondaotolaocai.Com.Vn

Công b? v? ??i lý Honda Ôtô Lào Cai

Tên Công ty : shop Trách Nhi?m H?u H?n mua s?m toàn th? Ti?n Thành  

Kích th??c : 6.000 mét vuông

ADD : Km Vuông 900, ??i l? nai l?ng H?ng ??o, P. B?c C??ng, thành ph? T?nh Lào Cai

?i?n tho?i : 0214.3830838 / Fax : 02143846488

Call : buôn bán : 0981595858 / d?ch v? : 0971166188

Website : www.Hondaotolaocai.Com.Vn