FUSO giới thiệu thông tin xe bus công cộng Rosa bạn dạng nổi trội mang lại toàn quốc

Khi là lo?i xe t?i l?n c? mà FUSO luôn luôn quan tr?ng t?ng tr??ng ph?m v?t theo chi?u g?n g?i v?i nh?ng ng??i c?n s? d?ng, mà xe bus Rosa ng?i ngh? VMS ?inh d?u khi là ch?ng h?n.

?óng m?c ?ích trung ??ng ? qu?y hàng FUSO ? tri?n lãm VMS ?inh d?u, cái xe bus Rosa 22 s? ch? ng?i ??ng ý làm ??p s?c thái t??i mát t?i thân c?a xe. Cùng r?t b? dài 7,73 mét, Rosa g?m b? dài hàng ??u khi ??i chi?u v?i nh?ng k? ??ch c?ng phân khúc th? ph?n ? n??c ta.

Lo?i xe này còn có t?o sáng t?o lúc Solomon Thomas Authentic Jersey nh? c?a ngõ sau có kh? n?ng phát hi?n c?ng thêm c?a ngõ xông ?? g?n sau dãy gh? quãng ??i ??u nhà ph?. S?ng l?ng gh? Rosa s?p x?p ??ng ý ?? nghiêng, thân 2 các gh? to, khía c?nh gh? còn s?ng l?ng gh? m?p, phân b? tr?ng ?i?m thích h?p mang ??n s? th? giàn, tho?i mái.

Bên phía trong, t?i ??a ch? ng??i lái xe, FUSO Rosa ??ng ý th? vô l?ng h? tr? l?c, hình nh? thay ??i ?? nghiêng c?ng ??ng h? ?eo tay ch? ra ti?ng tiên ti?n nh?t. Th? th? giãn chu?n m?c khi là ??u xem t? v?n CD- Radio AM /FM. Gh? ?? lái ???c thi?t k? dây an ninh tam n?i. C?a ngõ quý khách ??ng ý ?? g?n sau các gh? quãng ??i ??u, khi?n cho ng??i lái xe xe c? nhìn th?y b?n lên v?i xu?ng xe c? d? dãi. C?a ngõ t?ng lên và gi?m xu?ng cùng v?i dung l??ng to, ?? cao b? Cách r?, g?n vào ?èn ?i?n.

?àng lên c?a chi?c xe bus FUSO Rosa nh?m ??n s? ti?n l?i mang ??n du khách và b?c b??c ?i r?, c?a ngõ ?óng góp, m? b?i n?ng l??ng ?i?n. Vùng du khách l?p trình ph?ng liên minh ?? ??c trong nhà ph? quát. Sàn c?a vùng xe c? có thi?t k? ph?ng k? t? dãy gh? quãng ??i ??u mang l?i các gh? rút cu?c ?? làm ???c góc nhìn vùng phía ??ng tr??c hào phóng cho c? nh?ng ng??i dân ng?i ?. B? máy ?n ??nh t?t c? công n?ng t??ng ??i r?ng khi là 10800 kcal /h làm b?ng không gian ???c mang l?i chóng vánh mang ??n c?c b? c?m ??a ?i?m n?m trên xe.

Solomon Thomas Womens Jersey src=”http://image.24h.com.vn/upload/24h_banner_image_library/in-image-close.svg” />

Xe c? ??ng ý ?? gia d?ng b? ??ng c? Turbo Diesel có tên FUSO 4D34-2AT4, 4 v?t d?ng cùng hàng không gian tam.907cc x?t nguyên li?u th?ng, làm gi?m nhi?t ?? b?i thu?c. ??ng tê nào là ??n công n?ng c?c to 136 s?c ng?a ? 2900v /p còn c? mô-men xo?n c?c to 370Nm ? 1600v /p. ?ây là dòng b? ??ng c? c?ng ?ã ???c l?m d?ng quá t?i cái xe mua tí hon Canter 4,7 t?n, nhà c?a hút khách s? 1 c?a FUSO ? c? n??c ngày nay.

??ng kia FUSO Rosa s? d?ng quá c?c ?úng theo ??a solo c? sát b? khô, g?m h? tr? l?c c?ng thêm ???ng d?n ??ng th?y l?c, cây h?p s? ki?u 5 s? ti?n, m?t s? ít lùi 1 l?c hãm xe t?i k? t? h? ?i?u hành phanh tang tr?ng, th?y l?c, h? tr? l?c chân ch?a. Xe pháo th??ng dùng b? máy ?eo nhíp lá Parabolic c?ng sút ch?n th?y l?c t?i c? tr??c & sau, Hình nh? h? ?i?u hành ?eo tr??c còn n?a thanh cân ??i. L?p xe pháo ch?a ru?t tr??c-sau h?u nh? th?c hi?n ki?u 7.00R16-12PRLT và bánh Solomon Thomas Youth Jersey ??i kháng tr??c v?i bánh kép sau.

Ki?u m?u xe phân ph?i ? VMS ?inh d?u khi là FUSO Rosa c?u t?o Exclusive và 22 gh? sofa, ??ng ý qu?n làn da, tay ?ua h? tr? l?c c?ng cáp s?p ??t ?? nghiêng, c?a ngõ t?ng lên gi?m xu?ng ?óng góp m? b?i n?ng l??ng ?i?n. Giá ti?n ch?p nh?n c?a m?u mã xe nào ? th? gi?i Solomon Thomas Kids Jersey n??c ta là m?t trong nh?ng,399 t? ??ng.

Hình ?nh : FVN /Nguy?n nam gi?i /AZ