Mercedes GLC vẫn xuất xưởng được một triệu xe

Ch?ng lo?i crossover SUV lo?i bé th? h? m?i ???c làm ngay t?i nhà trang b? c?a Mercedes-Benz sinh s?ng Bremen còn là m?t trong nh?ng thành t?u bán ch?y t?t nh?t.

GLC khi là th? h? th? 2 c?a m?u crossover SUV c? nh? GLK, ?ã t?ng hi?n di?n th? nh?t trên trung tâm th??ng m?i vào n?m 2008. ??n N?m 2015, Mercedes-Benz ??i tên GLK thành GLC ?? kh?i t?o quan h? rõ h?n s? h?u cái C-Class.Hi?n cái Mercedes-Benz GLC có 2 ??ng c?p d? kì, bao g?m c? GLC Coupe.

Tên xe c?u thành k? t? 3 nhân t? : ký t? “G” cho bi?t thêm xe tr?c thu?c c?ng ??i SUV cùng v?i G-Class, “L” bi?u t??ng mang ??n “Luxury” – ??ng c?p và sang tr?ng – D??ng nh? “C” di?n t? s? gi?ng h?t v? kích th??c toàn b? v?i dòng 4 ch? C-Class. GLC t?t c? doanh thu t?t r?ng b?t c? v?t ph?m SUV nào khác c?a Mercedes-Benz trong th?i ?i?m g?n ?ây.H?n n?a, trong n?a n?m t?t ?inh d?u, GLC giành ???c doanh s? nhi?u h?n b?t k? th?i gian nào ?ó k? t? khi gi?i thi?u t?i lúc này.

Lo?i GLC l?n ??u tri?u ra lò k? t? xí nghi?p ? Bremen, n?i ???c láp ráp hoàn toàn cái C-Class g?m có sedan, estate (wagon) và coupe 2 c?a ngõ.M?t s? nhà máy s?n xu?t khác bi?t ?? ? Trung Hoa, c? n??c v?i Ph?n t?a (b?t ??u k? t? ?inh d?u ) c?ng ch?u trách nhi?m ki?n thi?t GLC.Sát m?t ít s? xe GLC ???c xu?t kho bên trên toàn c?u thu?c s? h?u tay quý doanh nghi?p tàu kh?a, h?n c? M? Vance Mcdonald Jersey v?i ??c.

Nh?ng th?ng kê c?ng ?ã Vance Mcdonald Authentic Jersey cho th?y, quý khách cài Vance Mcdonald Womens Jersey ??t GLC T?i trung qu?c th??ng r?t tr? em, 2 /3 ng??i có kho?ng tu?i bên d??i 40.??ng th?i, s?p 50 % ng??i ??t hàng s? d?ng GLC ? M? là n? gi?i, cho bi?t thêm v?n ?? ??i khác xây d?ng t? vuông v?c c?a GLK sang tr?ng m?m m?i và m??t mà nh? hiên gi? ?ang thú v? không ít khách dãy thanh n? h?n.

M?i m?u GLC xu?t x??ng ?a s? là tuy?t nh?t, không có 2 m?u nào hoàn toàn gi?ng nhau vì Vance Mcdonald Youth Jersey khác nhau thân nh?ng tr? thành th? còn c? tùy ch?n s?n ph?m công ngh?.T?t c? dãy tá màu s?c ??t khách hàng g?n l?c c?ng nh? B?i ngh?a Iridium, ?? Cardinal xu?t x?c blue Lunar.Ngo?i tr? GLC c?ng c?ng cung c?p mang ??n 9 phiên b?n b? ??ng c? d? kì cho khách hàng.

? n??c ta, Mercedes-Benz ?ang cung c?p tam phiên b?n c?u hình GLC có GLC250 4Matic giá 1,879 t? ??ng, GLC300 4Matic b?ng giá 2,149 t? vn? còn GLC300 4Matic Coupe có m?c giá 2,899 t? ??ng.