Sau Mazda CX-5, đến lượt Mazda3 & Mazda6 áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá bự

Ngay khi ?ã Mazda CX-5 ?c deal t?i 41 tri?u, Mazda3 và Mazda6 c?ng ?ã ???c không l?y phí lên ??n 39 tri?u VND.

Ch? sau khi Mazda CX-5 ???c gi?m giá khuy?n mãi ít vào ngày, th?i gian g?n ?ây, ngôi tr??ng H?i liên t?c th?c hành l?ch trình ?u ?ãi so v?i Mazda3 & Mazda6, t?i ?a lên ??n 39 tri?u VND. Theo ông Bùi Kim Kha, Phó giám ??c sanh tr?ng m?ng kinh doanh buôn bán xe c? du l?ch c?a tr??ng H?i, l?n deal nè ??i v?i Mazda nh?m m?c ?ích t?o c? h?i ??t b?n bao g?m c? h?i mua xe giá r? vào th?i gian tr??c tháng 7 Âm ??nh k? (tháng Ngâu ). ?ây khi là tháng c? mà ng??i vi?t né khu th??ng m?i c?ng thêm c?ng là th?i ?i?m mà l?i th? tr??ng ô-tô bi th??ng duy nh?t trong n?m.

Chi ti?t, nhi?u ??i xe ?c ngôi tr??ng H?i ti?t ki?m chi phí v?i chính sách gi?m giá ??t này tr?n v?n là xe pháo lo?i game new, ??i 2017. Mazda3 2017 s? ???c gi?m giá t? 35 – 39 tri?u ? tùy theo version. Mazda3 m?t.5L Sedan 2017 sút 35 tri?u, xu?ng còn 650 tri?u ; Mazda3 m?t.5L Hatchback 2017 sút 38 tri?u, xu?ng ch? còn 672 tri?u còn c? Mazda3 2.0L Sedan ?inh d?u gi?m 39 tri?u, xu?ng ch? còn 760 tri?u.

Steve Young Kids Jersey

Mazda6 ?inh d?u ?c gi?m ngay k? t? 34 – 35 tri?u ?

Mazda6 2017 s? là m?u xe nh?n ???c m?c gi?m ngay ng?n h?n, t? 34 – Terrell Owens Jersey 35 tri?u ?. Mazda6 2.0L 2017 b?t 35 tri?u, xu?ng còn 860 tri?u ; Mazda6 2.0L Premium ?inh d?u gi?m 34 tri?u, xu?ng ch? còn 915 tri?u còn c? Mazda6 2.5L Premium Terrell Owens Authentic Jersey 2017 sút 35 tri?u, xu?ng ch? Terrell Owens Womens Jersey còn 1,07 t? vn?.

(L?u ý : M?c sút tính ?i theo B?ng Giá xe Mazda m?i nh?t c?a tr??ng H?i, v?n d?ng t? ngày 1 /8/2017)