viethoa(‘r’)ộng 150 ngàn lượt du khách Triển lãm ô tô toàn quốc 2017

?i theo qu?n tr? VAMA, nh?ng hi?u xe thích h?p tr??c s? khách vi?ng th?m quan l?i còn Tom Rathman Womens Jersey c? s? giao d?ch ?c cam k?t T?i tri?n lãm.

Theo s? li?u k? t? phía BTC Tri?n lãm xe h?i n??c ta 2017 (VMS ?inh d?u ), ?ang s? h?u h?n 150.000 l??t khách hàng mang ??n Tom Rathman Youth Jersey tham quan, chiêm ng??ng h?n 80 ch?ng lo?i oto các lo?i ? VMS ?inh d?u trong 4 ngày tri?n lãm (t? m?t ??n 5 /8). ?ây là vi?c ki?n th??ng niên c?a ngành công nghi?p ôtô n??c ta, chi?m ???c s? quan tâm và ch?m sóc c?a t??ng ??i nhi?u trái ??t. M?t khác, ?ang có r?ng rãi deals ?c cam k?t ngay ? tri?n lãm.

Không ch? là khu v?c quy t? nh?ng m?u ô tô, VMS 2017 còn là s? ki?n g?n k?t c?m ng??i ngh? s? l?ng danh, bè phái buôn bán kinh doanh & tri th?c toàn qu?c. Vì v?y, ?ang s? h?u h?n 70 bà xã xe pháo ?ang thâm nh?p h?i th?o chi?n l??c “Công ngh? và Ô ?ánh ” di?n ra cùng v?i Tri?n lãm. H?i th?o chi?n l??c bàn b?c v? bài toán “công ngh? ?ang tr? thành ngành ô tô ra làm sao ” qua ph?n ?a v?n ?? thu hút c?ng nh? “công ngh? ch?a dây cùng công ngh? cho s? không nguy hi?m ” gi?i “công ngh? ô tô ?i?n “. Bên c?nh ?ó, còn n?a h?i th?o “Ph? ?àn bà và xe con ” t? h?p ??y ?? ph? n? thành t?u trong vô s? nhi?u các Tom Rathman Kids Jersey ngành ngh? cùng chia s? bí quy?t nâng c?p tri th?c v? ôtô và làm cho nhi?u nh?ng hi?u bi?t ?ánh lái b?i gi?i pháp công ngh? k?t n?i tiên ti?n.

VMS 2017 ?ã ?ón r??c h?n 150.000 l??t v? khách mang l?i tham quan du l?ch

Phát bi?u tr??c th?m b? m?c Tri?n lãm oto vi?t nam ?inh d?u, Ông Toru Kinoshita, t?ng Trent Brown Jersey giám ??c Toyota ??t n??c hình ch? S – ch? t?ch hi?p h?i các chuyên gia ki?n t?o xe VAMA g?p m?t : “Chúng tôi siêu vui lòng tr??c thành t?u c?a Tri?n lãm N?m nay. V?n ?? “K?t n?i công ngh? tiên ti?n, t?i tuy?t v?i ” th?c th? là ?? tài lôi cu?n v?i nh?ng chuyên gia trong ngh?, gi?i buôn bán xe pháo và du khách. Các hi?u xe m?i ng??i c?a hi?p h?i c?ng ??ng trình bày s? tán thành tr??c chung cu?c tích c?c và lành m?nh t? kh?i l??ng quan khách m?i tham d? h?i th?o còn c? nhi?u ch??ng trình chia s? xe c?, ki?m tra, du khách ??t hàng còn s? l??ng giao d?ch ???c ?àm ??o T?i tri?n lãm. Bên tôi mong s? ti?p t?c ?i ??u trong ngh? b?ng s? vi?c bi?u hi?n còn cháp vá v? m?i công ngh? b?t ??u, ph?n nhi?u xu h??ng trong l?nh v?c còn c? các ho?t ??ng sinh ho?t h? tr? tr?c tuy?n giúp ?? ng??i tiêu dùng trong Tri?n lãm Vietnam Motor Show 2018 cùng ??y ?? tri?n lãm ti?p sau ?ây “.