Volkswagen Beetle Dune về đất nước hình chữ S, trang bị tạo ra

Sau s?p m?t n?m tr? h?n, ki?u khác th??ng Dune c?a lo?i xe “con b? ” Beetle c?ng t?ng s?p hoàn ch?nh giai ?o?n chu?n b? ??n v?i nh?ng ng??i dùng vi?t.

V?a m?i r?i, b?c hình lo?t xe Volkswagen Beetle Dune x?p hàng dài T?i c?ng Hi?p Ph??c v?n truy?n bá trên r?t nhi?u trang m?ng c?ng ??ng.Chu ?áo nè cho bi?t thêm, Beetle Dune ?ã có m?t th?a nh?n T?i VN trong time ng?n s?p t?i ?ây, d? ??nh khi là t?i m?t bu?i l? Y.A. Tittle Womens Jersey tri?n lãm di?n ra cu?i tháng 10.

Theo m?t s? bi?u t??ng công ty nào là, Beetle Dune l? di?n có ba b?n m?u màu s?c ?ánh rubi, black ng?c nam & white.D?ng n?i b?t c?a ch?ng lo?i Beetle có k?t c?u l?y xúc c?m t? dòng xe “c?” Baja Bugs c?a th?p niên 1960.C?m ?èn pha Bi-xenon ?ã tích h?p ?èn LED DRL, b? máy ?èn h?u LED tiêu chu?n còn c? ?èn LED ??i d??ng s?.H?n n?a, B? la-z?ng kim lo?i t?ng h?p nhôm Canyon 18 inc ?c b?c trong b? l?p 4 ??t 235 /45.

H? ?i?u hành các Y.A. Tittle Youth Jersey hình th?c gi?i trí MIB ???c coi là m?t thi?t b? tiêu chí, v?i tính n?ng táo Apple CarPlay, game android t? ??ng cùng MirrorLink, c?ng n?n game 6.3 inch, S? Touch c?m ?ng n?ng l??ng ?i?n c?n s? d?ng trên h? th?ng bi?t tin gi?i trí Composition màu s?c có th? ch?p nh?n ???c thay ??i hành ??ng ; Output USB, Công ngh? Bluetooth, camera chi?u ??ng sau còn ?ánh giá kho?ng cách ?? xe Park Distance.

Trong khi, gói công ngh? technology Package có Y.A. Tittle Kids Jersey thêm ki?m soát không khí hai kho?ng t? ??ng Climatronic, c?a s? tr?i ch?nh n?ng l??ng ?i?n nghiêng và té, chìa khoá tuy?t v?i còn nút nh?n kh?i ??ng.

Beetle Dune ?c v? trang b? ??ng c? I4 TFSI, kho?ng không 2.0 lít, mang công su?t t?i ?a 208 s?c ng?a.B? h?p s? t? ??ng hóa 6 c?p li v?a lòng kép DSG. H? d?n Zane Beadles Jersey ??ng ??c tr??c.

Hi?n ch?a rõ ràng m?c giá phê chu?n c?a Volkswagen Beetle Dune T?i Vi?t Nam.D?a d?m giá ch? tr??c ?ây c?a Beetle ?úng hãng ch?ng bi?t d??i 1 t? vn?, nhi?u ki?u kh? n?ng b?n d?ng ???c l?u ý ?ó s? còn cao h?n.